Politica de prelucare a datelor

Notificare privind prelucarea datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr.679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor). De aceea, Înoată cu Andrei S.R.L. vă face cunoscute următoarele:

1.

Societatea Înoată cu Andrei prelucrează datele cu caracter personal și în conformitate cu legislația aplicabilă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Scopul prelucrării acestora este acela de a asigura buna funcționare a serviciilor de care beneficiați. Perioada pentru care datele dumneavoastră sunt prelucrate este determinată de perioada stabilită în contract pentru lecțiile de înot.

2.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, vă informăm că aveți dreptul de a solicita Înoată cu Andrei SRL, în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat), restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unui proces individual sau dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, astfel cum acestea sunt detaliate în cele ce urmează:

a) Dreptul de acces – reprezintă dreptul de a primi de la Înoată cu Andrei SRL confirmarea că vă prelucrează datele cu caracter personal, precum și accesul la o serie de de informații, cum ar fi, dar fără a se limita la, categoriile de date cu caracter personal vizate, scopul prelucrării, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei.
b) Dreptul la rectificare – reprezintă dreptul de a solicita corectarea, fără întârziere nejustificată, a inexactităților sau a datelor care nu mai sunt actuale, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
c) Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, atunci când se aplică unul din următoarele motive:
*acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;

*vă retrageți consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea, dacă este cazul, și nu mai există nici un alt temei juridic pentru confirmarea prelucrării;

*există o opoziție exprimată de dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Înoată cu Andrei SRL nu are motive legitime care să prevaleze.

3.

Dreptul la opoziție vă dă posibilitatea ca, în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți ca datele cu caracter personal să vă facă obiectul unei prelucrări, cu excepția în care există motive legitime și imperioase care să justifice prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în instanță.

4.

Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat – reprezintă dreptul dumneavoastră de a nu face obiectul unei decizii sau măsuri luate exclusiv pe bază unei prelucrări automate de natură de a produce efecte juridice care privesc persoană dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, excepție făcând cazul în care decizia sau măsura sunt necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și Înoată cu Andrei.

Analytics - Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Date dumneavoastră vor fi folosite în scop de marketing sau publicitate pe canalele de social media exclusiv și pe website-ul societății.

Prin intermediul prezentei vă aducem la cunoștiință că Înoată cu Andrei are grijă de siguranța datelor dumneavoastră personale. Dorim să vă reamintim că și dumneavoastră aveți responsabilitatea protejării datelor cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele, corespondența puratată cu Înoată cu Andrei. Datele sau fotografiile dumneavoastră nu vor fi prezentate sau transferate unui alt terț decât a celor împuterniciți.