Regulament Complexul Olimpic de Natație Otopeni

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art.1. (1) Prezentul regulament de ordine interioară al Complexului Sportiv de Natație Otopeni situat pe str. Drumul Gării Otopeni nr. 5-11, orașul Otopeni, județul Ilfov, stabilește raporturile dintre operatorul Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni și utilizatori privind utilizarea spațiilor și dotărilor din cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni, drepturile, obligațiile și răspunderile operatorului și utilizatorilor, în scopul desfășurării corespunzătoare a activităților de agrement, educative și sportive în vederea cărora a fost realizat obiectul de investiție „Complex Sportiv de Natație – Otopeni”. (2) Respectarea prezentului regulament de ordine interioară este obligatorie pentru personalul administrativ, de întreținere, pază și curățenie, precum și pentru orice alte persoane fizice sau juridice prezente în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni.

Art.2. În înțelesul prezentului regulament de ordine interioară, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • a) Complex Sportiv de Natație Otopeni – înseamnă obiectivul de investiție declarat ca fiind de uz și interes public local, situat în orașul Otopeni, str. Drumul Gării Otopeni nr. 5-11, județul Ilfov, împreună cu mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente acestuia, precum și terenul pe care este realizat, recepționat prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20241/06.05.2021, înregistrat la Registratura Generală a Primăriei Orașului Otopeni sub nr. 13392/06.05.202, și preluat în domeniul public al orașului Otopeni prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Otopeni nr. 40 din 26.11.2021;
 • b) Operatorul Serviciului – înseamnă Serviciul de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni, serviciul public de interes local cu personalitate juridică înființat în subordinea Consiliului Local al Orașului Otopeni, prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Otopeni nr. 19 din 31.03.2022, ce asigură prestarea Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni în modalitatea gestiunii directe ;
 • c) Regulament/Regulament de Ordine Interioară/R.O.I. – înseamnă prezentul regulament de ordine interioară al Complexului Sportiv de Natație Otopeni;
 • d) Serviciul Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni/Serviciul – serviciu public local, parte componentă a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat, înființat în vederea administrării și exploatării obiectivului de investiție „Complex Sportiv de Natație – Otopeni”;
 • e) Utilizator – înseamnă orice persoană fizică și/sau juridică, alta decât Operatorul Serviciului, beneficiară a Serviciului în baza unui contract, abonament, legitimație, bilet, etc.

Art.3. (1) Complexul Sportiv de Natație Otopeni, situat în orașul Otopeni, str. Drumul Gării Otopeni nr. 5-11, județul Ilfov, este realizat în parteneriat cu Compania Națională de Investiții CN.I. S.A., beneficiarul investiției fiind U.A.T. Orașul Otopeni, și dispune de 6 bazine de înot, dintre care:

  • – 1 bazin olimpic de înot 25 x 50 m, cu adâncime variabilă;
  • – 1 bazin olimpic de sărituri 21 x 25 m, cu adâncime variabilă 3.5-5;
  • – 1 bazin de antrenament 15 x 25 m, cu adâncime variabilă H = 1.36-1.81;
  • – 1 bazin de inițiere și recuperare 7 x 12 m, cu adâncime 1.2 m;
  • – 1 bazin de inițiere și recuperare 6 x 12 m, cu adâncime 1.2 m;
  • – 1 bazin de inițiere și recuperare cu forma semicirculară 5 x 9.80, cu adâncime 0.6m,precum și 307 locuri de parcare autoturisme. Complexul poate găzdui competiții naționale și internaționale, capacitatea acestuia fiind de 2.797 locuri pentru spectatori, având o capacitate totală maximă de 3.494 persoane distribuite astfel:
  • – arena sportivă: 3.217 persoane;
  • – corp antrenament + corp legătură: 277 persoane.

 

  (2) Complexul Sportiv de Natație Otopeni este dotat cu vestiare pentru sportivi, săli de forță, săli metodice, saune, cabinet medical, săli de masaj, săli de conferințe și transmisii sportive, o sală de antrenament pentru sportivii de la sărituri cu o înălțime de 6m, spații de alimentație publică (baruri, restaurant, etc.).

Art.4. (1) Toate activitățile desfășurate în Complexul Sportiv de Natație Otopeni vor fi coordonate și supravegheate de către Operatorul Serviciului în vederea respectării legislației în vigoare și a prezentului Regulament.
(2) În scopul menținerii disciplinei și a siguranței publicului din perimetrul bazinelor, salvamarul și personalul Operatorului Serviciului are autoritate deplină, ce se poate manifesta inclusiv prin evacuarea persoanelor ce nu respectă prezentul Regulament.

Art.5. Operatorul Serviciului răspunde de asigurarea funcționării Complexului Sportiv de Natație Otopeni, a tuturor clădirilor, anexelor, materialelor, aparatelor și a mijloacelor de dotare, precum și de folosirea eficientă a acestora, în conformitate cu destinația lor.

CAPITOLUL II
Orarul de funcționare

Art.6. (1) Orarul de funcționare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni va fi afișat într-un loc vizibil, la intrarea în incinta acestuia, precum și pe site-urile oficiale ale UAT Orașul Otopeni. Respectarea orarului de funcționare este obligatorie pentru toate categoriile de Utilizatori (în afara personalului tehnic, administrativ și de control).
(2) În cazul în care desfășurarea competițiilor sportive sau a altor evenimente programate necesită modificarea orarului aprobat, modificarea va fi afișată în prealabil într-un loc vizibil, la intrarea în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni și pe site-urile oficiale ale Orașului Otopeni.

Art.7. (1) Accesul în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni se face zilnic, în baza tabelului de programări: de luni până duminică în intervalul orar 08:00 – 22:00

CAPITOLUL III
Accesul în Complexul Sportiv de Natație Otopeni

Art.8.

  • (1) Operatorul Serviciului asigură egalitatea accesului la serviciile oferite în vederea petrecerii timpului liber, fără deosebire de statutul social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă ori etnică.

 

  • (2) Calitatea de Utilizator poate fi obținută doar în urma semnării (personal sau de către părinte/tutore/aparținător legal, după cum este cazul) a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor stabilite prin prezentul Regulament, a condițiilor de desfășurare a activităților organizate în cadrul acestuia.

 

  • (3) Dreptul de acces în spațiul și la activitățile desfășurate în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni este garantat tuturor Utilizatorilor cu condiția respectării prezentului Regulamentului de Ordine Interioară și în baza următoarelor documente:
  • a) bilete/abonamente/legitimații, în cazul persoanelor fizice;
  • b) documente menționate în contractele încheiate cu persoanele juridice.
  • (4) Accesul copiilor cu vârsta sub 14 ani în spațiul și la activitățile desfășurate în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni este permis numai în situația în care aceștia sunt însoțiți.

 

  • (5) Operatorul Serviciului are dreptul de a refuza accesul în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni persoanelor în stare de ebrietate, precum și celor care au tulburat ordinea și liniștea publică.

 

  (6) Structurile sportive definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pot desfășura activități de antrenament/competiție doar în urma semnării unui contract/protocol de colaborare și a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor prezentului Regulament, precum și acceptul condițiilor de desfășurare a activităților.

Art.9.

 • (1) Accesul în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni se va face conform programului de funcționare a acestuia.
 • (2) Competițiile sportive care au loc în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni se pot desfășura și în afara programului prevăzut la alin. (1) de mai sus.
 • (3) Accesul publicului în timpul evenimentelor sau competițiilor sportive organizate în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni va fi permis în limita locurilor disponibile și în condițiile de organizare a respectivelor evenimente/competiții.
 • (4) Utilizatorii serviciilor furnizate/prestate în cadrul Complexul Sportiv de Natație Otopeni vor utiliza bazinele de înot și alte dotări conform programărilor afișate la intrare. Operatorul Serviciului își rezervă dreptul modificării programelor, în funcție de calendarul competițional sau a evenimentelor programate, cu informarea prealabilă a publicului.
 • (5) Accesul cu autovehicule în curtea interioară este permis numai în limita locurilor destinate parcării, fără obturarea sau blocarea căilor de acces.
 • (6) Însoțitorii Utilizatorilor au acces numai în spațiul de așteptare și la grupul sanitar, cu excepția însoțitorilor copiilor minori (cu vârsta de până la 14 ani) cărora le este permis accesul și la vestiare, cu excepția cazului în care solicită accesul la bazinele de înot.
 • (7) Competițiile, programul de pregătire și manifestările sportive au prioritate față de alte evenimente, abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul și durata de desfășurare a acestora fiind afișate și comunicate în prealabil.

Art.10. Sportivii legitimați, cluburile sportive licențiate, precum și organizatorii de competiții sportive recunoscute la nivel de federații sportive au prioritate la oricare dintre serviciile oferite în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni față de celelalte categorii de Utilizatori.

Art.11. Operatorul Serviciului poate asigura contra cost, cu instructori și antrenori, cursuri de învățare sau de perfecționare a înotului.

CAPITOLUL IV
Reguli de utilizare

Art.12. Utilizatorii sunt obligați să-și însușească și să respecte prezentul Regulament, precum și orice alte regulamente specifice de folosire a facilităților Complexului Sportiv de Natație Otopeni.

Art.13. Utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile scrise, dar și cele verbale primite de la personalul Operatorului Serviciului, chiar dacă acestea nu sunt stipulate în mod expres în prezentul Regulament. Nerespectarea acestora poate duce la eliminarea din perimetrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni.

Art.14.

  • (1) Persoanele care folosesc spațiile Complexului Sportiv de Natație Otopeni (în afara personalului tehnic, administrativ și de control) au următoarele obligații:
  • a) să solicite intrarea în zona bazinului doar dacă au achitat în prealabil la casierie contravaloarea abonamentului/biletului de intrare corespunzător (când este cazul);
  • b) să păstreze ordinea, curățenia și liniștea în toată incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni;
  • c) să posede și să utilizeze echipamentul specific activităților de natație: slip/costum de baie, cască de protecție capilară, ochelari de înot și papuci; intrarea în sala bazinelor a tuturor Utilizatorilor se face numai cu ținută adecvată. Nu este permis înotul cu haine „de stradă” (haine precum pantaloni ¾, pantaloni de sport sau lenjeria intimă nu sunt considerate echipamente specifice activităților de natație);
  • d) să treacă la echipamentul descris mai sus imediat după intrarea în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, păstrând ținuta „de stradă” (hainele, încălțămintea) și celelalte obiecte personale (ce excedă echipamentul sportiv și de protecție) în vestiarul ce corespunde cheii/brățării atribuite la intrare;
  • e) înainte de părăsirea vestiarului, în scopul intrării în zona bazinelor, să se asigure că vestiarul este închis și cheia/brățara acestuia se află în posesia sa; personalul Operatorului Serviciului nu este responsabil pentru bunurile, valorile și obiectele lăsate nesupravegheate în cabinele de la vestiar sau în orice alt loc din incinta acestuia;
  • f) înaintea intrării în apă, purtând echipamentul descris mai sus, să urmeze, în mod obligatoriu, circuitul igienico-sanitar inițial necesar, după cum urmează:
  • 1. utilizare toalete;
  • 2. spălare la duș; după folosirea dușului, Utilizatorul are obligația de a închide robinetul;
  • 3. deplasarea cu papuci, până la intrarea în apă;
  • 4. accesul în bazine se face doar pe scările de acces în apă.
  • g) să se supună observațiilor/indicațiilor/recomandărilor salvamarului și ale personalului de serviciu, atât în momentul intrării în bazin, cât și pe toată perioada utilizării bazinului de înot;
  • h) în timpul activității de înot, să respecte regula că sensul de deplasare pe culoarul de înot este mereu pe partea dreapta a acestuia (față de linia de marcaj de pe fundul bazinului);
  • i) după încheierea activității sportive, la ieșirea din bazin, să urmeze circuitul igienico-sanitar final necesar, după cum urmează:
  • 1. deplasarea cu papuci, până la zona de dușuri;
  • 2. spălarea la duș; după folosirea dușului, utilizatorul are obligația de a închide robinetul;
  • 3. deplasarea cu papuci, până la vestiare.
  • j) să se schimbe în/de echipamentul de natație doar în cabinetele de echipare/dezechipare din zona vestiarelor;
  • k) să predea cheia/brățara de la vestiar, la ieșirea din incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, personalului de la recepție;
  • l) să utilizeze toată baza materială în conformitate cu regulile exploatării normale; în cazul producerii de pagube, ca urmare a exploatării defectuoase, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă;
  • m) să predea la recepție orice obiect găsit în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni care nu îi aparține, astfel încât pierzătorul să îl poată recupera în urma prezentării cărții de identitate și pe baza unei solicitări semnate în care se va descrie cât mai exact obiectul pierdut;
  • n) la expirarea timpului de închiriere și la sfârșitul programului de funcționare să părăsească incinta bazinului.
  • (2) Deplasarea cu papucii uzi se va face cu atenție maximă pentru evitarea alunecării/căderii.

 

  • (3) Accesul la dușuri se face folosind încălțăminte adecvată. Este interzis accesul persoanelor de gen masculin la dușul femeilor, precum și accesul persoanelor de gen feminin la dușul bărbaților.

 

  • (4) Adoptarea unei ținute decente este obligatorie atât la duș, precum și în vestiar. Beneficiarii se vor schimba de haine/echipament de natație doar în cabinele de schimb special amenajate în vestiare.

 

  • (5) Sunt permise toate articolele pentru înotat: colaci, plute mici, aripioare, veste, înotătoare, etc.

 

  (6) Persoanele care încalcă prezentul Regulament pot fi evacuate, iar în cazul repetării indisciplinei, personalul Operatorului Serviciului își rezervă dreptul de a le interzice accesul în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, chiar dacă abonamentul lor este încă în perioada de valabilitate.

Art.15.

 • (1) Cursurile de inițiere în înot (copii, dar si alte categorii de vârstă) pot fi susținute doar de către antrenori/instructori atestați în acest sens.
 • (2) Intrarea în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni a sportivilor sau a copiilor de la grupele de inițiere în înot este permisă numai în prezența antrenorului și, respectiv, a instructorului. Aceștia au responsabilitatea ca, la terminarea programului de antrenament sau instruire, să își însoțească cursanții până la ieșirea din incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni
 • (3) Minorii sub 14 ani care doresc să practice activități de natație, în afara antrenamentelor unor structuri sportive/antrenori/instructori, trebuie să fie însoțiți în incinta Complexului de Sportiv Natație Otopeni de către adulți, care au datoria de a-i supraveghea, pe toată durata perioadei cât aceștia se află în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni.
 • (4) Însoțitorii copiilor minori, cu excepția cazului în care nu solicită accesul la bazinele de înot, pot avea acces și la vestiare, dar doar pe perioada echipării/dezechipării minorilor și doar echipați corespunzător.
 • (4) Este obligatoriu ca toți copiii mai mici de 3 ani să poarte scutece pentru înot.

Art.16.

 • (1) Antrenorii și instructorii au obligația de a respecta întocmai prevederile prezentului Regulament și de a se conforma avertizărilor și recomandărilor făcute prin afișele și panourile de avertizare din incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, precum și a celor transmise verbal de către personalul Operatorului Serviciului.
 • (2) Antrenorii și instructorii au obligația de a-și instrui sportivii/cursanții în utilizarea corespunzătoare a dotărilor Complexului Sportiv de Natație Otopeni și în a avea un comportament civilizat în tot Complexul Sportiv de Natație Otopeni, pe toată perioada antrenamentului.
 • (3) Antrenorii și instructorii au obligația ca, în cazul în care sunt nevoiți să absenteze la o ședință de antrenament sau instruire, să desemneze (prin împuternicire scrisă) un înlocuitor corespunzător (atestat), aspect care să fie adus la cunoștința Operatorului Serviciului și acceptat de către aceasta până la momentul începerii activității.
 • (4) Antrenorii și instructorii au obligația de a verifica personal ținuta tuturor sportivilor și cursanților, controlând dacă aceștia au respectat cu strictețe toate regulile de igienă personală enunțate mai sus.
 • (5) Antrenorii și instructorii sunt răspunzători pentru orice accident produs în timpul antrenamentului, precum și pentru orice stricăciune adusă Complexului Sportiv de Natație Otopeni. Pentru evitarea acestor evenimente, antrenorii și instructorii trebuie să ia din timp toate măsurile necesare pentru a preveni orice problemă care ar putea provoca neajunsuri sportivilor/cursanților, secțiilor/cluburilor din care aceștia fac parte, părinților sau aparținătorilor sau Complexului Sportiv de Natație Otopeni.
 • (6) Antrenorii și instructorii nu vor părăsi incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni înainte de a se asigura că toți sportivii și cursanții lor au părăsit-o, în deplină siguranță.

Art.17. În incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni se interzice:

 • a) accesul persoanelor care suferă de boli transmisibile, prezintă plăgi deschise, micoze, dermatite, dermatoze sau orice altă boală care pune în pericol sănătatea celorlalte persoane; persoanele care prezintă afecțiuni pulmonare, cardiace sau alte afecțiuni grave își asumă pe deplin răspunderea în ceea ce privește utilizarea facilităților oferite în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni;
 • b) accesul minorilor în zona bazinelor, neînsoțiți sau nesupravegheați;
 • c) accesul persoanelor în stare de ebrietate sau sub influența narcoticelor;
 • d) introducerea și consumul de băuturi alcoolice în tot perimetrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni, introducerea și consumul de orice băuturi răcoritoare și de orice tip de alimente în perimetrul bazinelor, excepție făcând doar spațiile special amenajate în acest sens;
 • e) fumatul în toată incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, excepție făcând doar spațiile special amenajate și marcate în acest sens;
 • f) introducerea în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni a animalelor de orice fel;
 • g) accesul în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni cu arme de orice fel sau cu obiecte periculoase;
 • h) deplasarea în haine „de stradă” în perimetrul bazinelor;
 • i) alergatul, jocurile imprudente sau manifestarea oricărui alt tip de comportament care poate duce la accidentarea personală sau a celor din jur;
 • j) deplasarea/înotul de pe un culoar pe altul, peste marcajul plutitor, precum și staționarea pe acesta;
 • k) săriturile în apă din alergare;
 • l) practicarea de către public și de către abonați a jocurilor de agrement cu mingea, în apă sau în imediata vecinătate a bazinelor, excepție făcând doar spațiile amenajate și marcate în acest sens;
 • m) urinarea în apa bazinelor care conține reactivi chimici;
 • n) comportamentul și limbajul indecent și/sau obscen, violența fizică, precum și conversațiile cu o tonalitate ridicată sau orice comportament care afectează confortul și integritatea fizică a celorlalți Utilizatori sau a personalului Operatorului Serviciului;
 • o) distrugerea sau sustragerea de bunuri/obiecte aflate în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni;
 • p) distrugerea sau păstrarea cheii/brățării de la vestiar înmânată la intrare. În cazul pierderii cheii/brățării de la vestiar se va achita o taxă, în valoare de 30 de lei, pentru emiterea unui duplicat;
 • q) accesul și manevrarea instalațiilor din incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni de către persoane neautorizate;
 • r) accesul în zonele tehnice (centrală termică, stație de tratare a apei, stație de climatizare, etc.), cu excepția personalului autorizat;
CAPITOLUL V
Sancțiuni

Art.18.

 • (1) Comportamentul indecent al Utilizatorilor faţă de personalul angajat sau faţă de alţi Utilizatori (injurii, comportament scandalos şi/sau agresiv, limbaj şi gesturi ofensatoare), duce la interzicerea accesului în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni şi chiar la anularea abonamentului.
 • (2) Încălcarea repetată a regulilor de igienă conduce la interzicerea accesului în incinta Complexului de Nataţie şi chiar la anularea abonamentului.
 • (3) Nerespectarea, în mod repetat, a regulilor impuse prin prezentul Regulament poate conduce la interzicerea permanentă a accesului persoanelor în cauză în Complexul Sportiv de Natație Otopeni.

Art.19.

 • (1) Persoanele stabilite a fi vinovate de producerea de pagube sau distrugeri, prin utilizarea defectuoasă a bunurilor din dotarea Complexului de Nataţie vor suporta integral pagubele produse.
 • (2) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă a bunurilor din dotarea Complexului Sportiv de Nataţie Otopeni (dotări, echipamente, spaţii sau oricare bunuri puse la dispoziţie), va atrage după sine consecinţele prevăzute de reglementările legale în vigoare.
 • (3) Personalul Operatorului Serviciului va consemna, într-un proces-verbal de constatare, neregulile apărute, persoanele implicate/vinovate și sancțiunile ce se impun.
 • (4) Orice litigiu sau neînţelegere va fi rezolvată, pe cât posibil, pe cale amiabilă, între părţi. În cazul imposibilităţii de rezolvare pe o asemenea cale, litigiile vor fi rezolvate în instanţă.
CAPITOLUL VI
Tarife și modalități de plată

Art.20.

 • (1) Tarifele pentru activitățile ce sunt prestate în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Otopeni nr. 19 din 31.03.2022, acestea fiind afișate la intrarea în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, la casierie, precum și pe site-urile oficiale ale UAT Orașul Otopeni.
 • (2) Achitarea tarifelor se poate face în numerar/cu cardul la casieriile Complexului Sportiv de Natație Otopeni, prin plata online sau prin transfer bancar în conturile indicate de Operatorul Serviciului în facturile emise în acest sens, cu respectarea termenelor specificate pe acestea și care nu pot fi mai mari de 30 zile de la data primirea facturilor.
CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Art.21.

 • (1) Prevederile prezentului Regulament se completează cu actele normative incidente în materie și vor fi actualizate în funcție de modificările acestora atunci când este cazul.
 • (2) Operatorul Serviciului își rezervă dreptul de a opera orice alte modificări sau completări la prezentul Regulament ori de câte ori constată necesitatea acestui lucru.

Art.22. Prin derogare de la dispozițiile stabilite prin prezentul Regulament, în funcție de sezon, condiții meteo și din rațiuni de siguranța cetățenilor sau în alte situații excepționale când legea impune acest lucru, Operatorul Serviciului va lua măsurile de natură organizatorică care se impun, inclusiv interzicerea sau limitarea accesului Utilizatorilor în Complexul Sportiv de Natație Otopeni, atunci când este cazul, semnalizând corespunzător reguli și indicații.